JP SMART SIMでモバイル通信を全面サポート!

Full support for mobile communication with JP SMART SIM!

全面支持JP SMART SIM移动通信!

Hỗ trợ đầy đủ cho giao tiếp di động với JP SMART SIM!

-各母国語での説明資料はこちら-
-Click here for explanation materials in each native language-
-单击此处查看每种母语的说明材料-
-Bấm vào đây để xem tài liệu giải thích bằng từng ngôn ngữ bản địa-

English

Explanation video

Chinese

讲解视频

JP SMART SIM の特徴

JP SMART SIM “外国人が選ぶSIMカードNo.1” !

●外国人が選ぶSIMカード人気No.1
●外国人が選ぶSIMカードつながりやすさNo.1
●外国人が選ぶSIMカード利用満足度No.1

※日本マーケティングリサーチ機構調べ 調査概要:2019年3月期 ブランド名 イメージ調査

JP SMART SIM の特徴

JP SMART SIM “外国人が選ぶSIMカードNo.1” !

●外国人が選ぶSIMカード人気No.1
●外国人が選ぶSIMカードつながりやすさNo.1
●外国人が選ぶSIMカード利用満足度No.1

※日本マーケティングリサーチ機構調べ 調査概要:2019年3月期 ブランド名 イメージ調査

JP SMART SIM 8つの強み / 8 strengths / 8大优势 / 8 điểm mạnh

在留カード(有効期限30日以上)またはパスポートで 申込可能

You can apply using your residence card (valid for 30 days or more) or passport.

您可以使用在留卡(有效期为 30 天或以上)或护照进行申请

Bạn có thể đăng ký bằng thẻ cư trú (có giá trị từ 30 ngày trở lên) hoặc hộ chiếu.

最低利用期間縛りなし/
解約事務手数料が無料

No minimum usage period/
No cancellation fee

无最短使用期限/
无取消费用

Không có thời gian sử dụng tối thiểu/
Không có phí hủy

ビザ資格の制限なしで
申込可能

You can apply without any visa qualification restrictions.

您可以申请,不受任何签证资格限制

Bạn có thể nộp đơn mà không có bất kỳ hạn chế nào về trình độ cấp thị thực.

オンラインから簡単に
申込みができる
(8カ国語対応)

You can easily apply online .(available in 8 languages)

您可以轻松在线申请(提供 8 种语言版本)

Bạn có thể dễ dàng đăng ký trực tuyến (có sẵn bằng 8 ngôn ngữ)

複数の支払方法を完備

Complete with multiple payment methods.

多种支付方式齐全

Hoàn thiện với nhiều phương thức thanh toán.

カスタマーサポート
センターを設置(4カ国言語対応)

Established customer support center(available in 4 languages)

建立客户支持中心(提供 4 种语言)

Thành lập trung tâm hỗ trợ khách hàng (có sẵn bằng 4 ngôn ngữ)

マイページにて利用料金や通信デー タ量等の確認可能(8カ国語対応)

You can check usage charges, communication data volume, etc. on My Page (available in 8 languages)

您可以在我的页面上查看使用费用、通信数据量等(支持 8 种语言)

Bạn có thể kiểm tra cước sử dụng, dung lượng dữ liệu liên lạc, v.v. trên Trang của tôi (có sẵn bằng 8 ngôn ngữ)

申込月(初月)
基本料金が無料

Basic fee for application month (first month) is free

申请月(第一个月)基本费免费

Miễn phí phí ​​cơ bản tháng đăng ký (tháng đầu tiên)

ご利用の流れ

インターネットで申込

オンラインでお申し込みいただき、在留カードの写真をアップしていただきます。

審査

初期費用のお支払い後、弊社でお客様情報の審査を行います。

発送

審査完了後、SIMカードを発します。 日本全国送料無料で最短当日に発返します。

利用開始

お客様ご自身で簡単な初期設定をしていただいた後、すぐにご利用いただけます。

お申し込み / Application / 应用 / Ứng dụng

お申し込みご希望の方は、右記QRコードより
お手続きに進んでください。

If you would like to apply, please use the QR code on the right.
Please proceed to the procedure.

如果您想申请,请使用右侧的二维码
请继续办理手续

Nếu bạn muốn đăng ký, vui lòng sử dụng mã QR ở bên phải.
Hãy tiến hành thủ tục.

お申し込みご希望の方は、下記QRコードよりお手続きに進んでください。

お問い合わせ

人材派遣のお申し込みは、専用のフォーマットがございます。
こちらにご記入ください。

その他お申し込み・ご相談等はこちらから